Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky

Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) upravují vztahy mezi Nadační fond Česká lvice, IČO 068 83 117. V obchodním rejstříku je zapsán pod spisovou značkou N 1588 u Městského soudu v Praze, se sídlem náměstí 5. května 2/12, Čelákovice, 250 88 (dále jen NFČL) coby dodavatelem a zákazníkem. Smluvní vztah mezi NFČL coby dodavatelem a zákazníkem – spotřebitelem, tj. fyzickou osobou, která nejedná při uzavírání smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen zákazník), se řídí ustanovením §52 občanského zákona č. 40/1964 Sb. v platném znění.

1. Vznik smluvního vztahu – uzavření kupní smlouvy – objednání zboží

Smluvní vztah mezi NFČL a zákazníkem vzniká na základě uzavřené smlouvy, k jejímuž uzavření dojde:

  • vyplněním objednávky umístěné na webových stránkách www.ceskalvice.cz

Uzavřením smlouvy výše uvedeným způsobem zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami Nadační fond Česká lvice a že tyto v plném rozsahu akceptuje. Tyto Všeobecné smluvní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách www.ceskalvice.cz s tím, že zákazník je s jejich obsahem seznámen před odesláním své objednávky vůči NFČL, což stvrzuje vyplněním a odesláním předmětné objednávky. Zákazník od NFČL obdrží automatické potvrzení o přijetí objednávky.

Všeobecné smluvní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. Postup při uzavírání smlouvy je patrný z procesu objednávání a zákazník má před vlastní realizací objednávky, tj. před jejím odesláním, možnost ji zkontrolovat, upravovat a pozměňovat údaje. Předmětná smlouva je sepsána a vyhotovena v jazyce českém. Smlouva je archivována u Nadační fond Česká lvice a není přístupná třetím subjektům. O ochraně osobních údajů zákazníků viz čl. 5 těchto Všeobecných smluvních podmínek.

2. Předmět smluvního vztahu a cenové a platební podmínky

Předmětem smluvního vztahu je závazek NFČL dodat na adresu stanovenou zákazníkem jím zakoupené zboží. Zbožím se rozumí reklamní předměty NFČL.

PLATEBNÍ PODMÍNKY – úhrada kupní ceny zboží

Cenu zboží lze hradit některou z níže uvedených možností:

  • platbou předem na účet převodem
  • zasláním zboží poštou na tzv. dobírku
  • v hotovosti – formou osobního odběru zboží

Zboží je zasíláno prostřednictvím Zásilkovny a to na adresu zákazníka nebo na pobočku Z-point Zásilkovny.

Zboží bude zákazníkovi ze strany NFČL zasláno poštovní přepravou nejpozději do 3 (slovy tří) pracovních dnů od obdržení objednávky. V případě hrazení kupní ceny platební kartou do 3 (slovy tří) pracovních dnů od uhrazení kupní ceny zákazníkem.

3. Odstoupení od smlouvy

3.1. Odstoupení od smlouvy zákazníkem ze zákonných důvodů:

V souladu s ustanovením § 53, odst. 7) občanského zákona je zákazník – spotřebitel oprávněn od sjednané smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, a to v termínu do 14 (slovy čtrnácti) dnů od jím realizované objednávky, a to svým písemným podáním realizovaným na kontaktní adresu Nadační fond Česká lvice, náměstí 5. května 2/12, Čelákovice, 250 88, Česká republika, k rukám Hany Kadlubové. V případě, že zákazník již v této lhůtě od NFČL obdržel jím objednané a uhrazené zboží, je povinen je ve výše uvedené lhůtě doporučeně zaslat neznehodnocené a neponičené na výše uvedenou adresu NFČL. Spolu se zbožím je nutné zaslat originální doklad o jeho koupi.

3.2. Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka:

Zákazník je dále oprávněn odstoupit od smlouvy:

  • pokud z jeho strany dojde k úhradě sjednané ceny a v rozporu se smluvními ujednáními mu ani přes jeho písemnou výzvu adresovanou NFČL na adresu uvedenou v čl. 3.1. těchto podmínek není zasláno jím zakoupené a uhrazené zboží s výjimku důvodu vyšší moci,
  • objednané zboží je momentálně vyprodáno.

3.3. Odstoupení od smlouvy ze strany NFČL:

Nadační fond Česká lvice je oprávněn odstoupit od smlouvy:

  • pokud zákazník neuhradí kupní cenu zboží nebo pokud jím objednané zboží je momentálně vyprodáno.

3.4. Odstoupení od smlouvy musí být jeho účastníky realizováno písemnou formou a zákazníkem zasláno NFČL na adresu uvedenou v čl. 3.1. těchto podmínek k rukám Hany Kadlubové a zákazníku na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce zboží.

4. Reklamace dodaného zboží

V případě řádného neplnění povinností stanovených těmito podmínkami a smluvním vztahem uzavřeným mezi zákazníkem a NFČL je zákazník oprávněn uplatnit svou reklamaci, a to písemnou formou na adresu NFČL uvedenou v čl.3.1. těchto podmínek, k rukám Hany Kadlubové.

V případě, že se nejedná o vadu skrytou, je zákazník povinen reklamaci uplatnit neprodleně po zjištění vady zboží, nejpozději však ve lhůtě pěti dnů po dodání zboží a písemně vadu reklamovat u NFČL na adrese uvedené v čl. 3.1. těchto podmínek. NFČL oznámí do 15ti (slovy patnácti) dnů od obdržení reklamace zákazníkovi, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Dle dohody stran může být vada odstraněna náhradním plněním (tj. dodáním např. chybějícího či bezvadného zboží), dále v případě, že vadu nelze odstranit vrácením kupní ceny zákazníkovi, pokud se účastníci této smlouvy nedohodnou jinak. Na vady uplatněné po výše stanovené lhůtě nebude brán zřetel, vyjma vad skrytých. V případě vad skrytých při jejich oznámení NFČL je zákazník povinen postupovat výše uvedeným způsobem.

5. Ochrana osobních údajů zákazníka

Osobní údaje zákazníka budou výhradně užity pro účely plnění smlouvy. Zákazník tímto souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů – tj. jméno, příjmení, adresa, tel. a e-mailové spojení, mohou být použity ze strany NFČL k výše uvedenému účelu a dále pro účely vnitřních potřeb NFČL, vždy však jen v souladu s výše uvedeným. Zákazník má právo na opravu osobních údajů sdělených NFČL i právo následně svůj souhlas s dalším užitím osobních údajů odvolat.

6. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní podmínky platí pro prodej reklamních předmětů nabízených Nadačním fondem Česká lvice na webových stránkách tohoto Nadačního fondu. Tyto Všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dnem 8.3.2019

Nadační fond Česká lvice